Záručná doba a reklamácia tovaru

Záručná doba a reklamácia tovaru

 1. Záručná doba je 12 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamovať je možné len tovar u predávajúceho zakúpený a zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar mechanicky nepoškodený, s dokladmi a informáciami potrebnými na posúdenie reklamácie:
 • dátum dodania alebo prevzatia tovaru u predávajúceho
 • kópiu faktúry o kúpe tovaru u predávajúceho
 • reklamované množstvo
 • na požiadanie predávajúceho predloží kupujúci aj fotodokumentáciu
 1. Záruka sa nevzťahuje na vizuálne zmeny, ktoré vzniknú bežným používaním, ktoré nemajú dopad na funkčnú schopnosť a vlastnosti výrobkov. Netýka sa taktiež vád, ktoré vznikli nesprávnym a nevhodným zaobchádzaním a skladovaním zo strany kupujúceho, nedodržania pokynov predávajúceho, a taktiež vád vzniknutých vinou kupujúceho. Reklamácie týkajúce sa rozdielneho vonkajšieho vzhľadu dodaného tovaru od vzhľadu tovaru uvedeného na internetových stránkach, ktorý je spôsobený chybným nastavením parametrov zobrazenia na zobrazovacom zariadení kupujúceho nie sú oprávneným dôvodom k vráteniu tovaru a k riadnemu uplatneniu reklamácie. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.
 2. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie (pri rozbitých výrobkoch) sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu, spísať reklamačný protokol a doložiť fotografie.  Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Takáto reklamácia bude však uznaná iba po bezprostrednom prevzatí a otvorení balíka.
  V prípade, že tovar vykazuje známky vád, je potrebné tento tovar riadne zabaliť, aby nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku späť na našu adresu, nie však na dobierku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou, e-mailom) alebo osobne.
 4. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 5. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 6. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 • Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť chyby.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo, buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené  zamietnutie.
 1. Predávajúci oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie emailom alebo poštou. Informovanie e-mailom o vybavení reklamácie má rovnakú platnosť ako informovanie listom prostredníctvom pošty.
  Predávajúci vydá kupujúcemu Reklamačný protokol s uvedením, kedy právo uplatnil, s informáciou o postupe a dobe trvania. Toto potvrdenie je kupujúci povinný predložiť pri opakovanej reklamácií. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o uzavretí reklamácie. V prípade ak tak neurobí, má predávajúci právo účtovať poplatok za skladovanie jeho tovaru 1,-€ bez DPH za deň skladovania.
 2. Predávaný tovar musí byť využívaný len k účelu, k akému je určený.
 3. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 4. Kontakt: Korekt Plus s.r.o., so sídlom Zlatá Idka 237, 04461 Zlatá Idka, SR.; e-mail:korektplus@korektplus.sk, tel.:00421 905608993

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.